Γερμανικά » Γαλλικά

I . sein1 [zaɪn] ΡΉΜΑ intr

7. sein (hergestellt sein):

8. sein (ergeben):

2 und 2 ist 4
2 et 2 font 4

12. sein in Verbindung mit „zu“ und einem substantivierten Verb:

II . sein1 [zaɪn] ΡΉΜΑ intr impers

1. sein in Verbindung mit einem Adjektiv:

il aurait mieux valu que... +subj

2. sein (die betreffende Person sein):

ich bin's! fam
c'est moi ! fam

III . sein1 [zaɪn] ΡΉΜΑ aux mit PP in Verbindung mit einem Partizip

1. sein zur Bildung des Zustandspassivs:

sein2 ΑΝΤΩΝ pers

sein Gen von er veraltet poet

Βλέπε και: er

er [eːɐ] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Nom

2. er (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

Sein <-s; kein Pl.> ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文