Αγγλικά » Γερμανικά

art deco [ˌɑ:tˈdekəʊ, Am ˌɑ:rtˈdekoʊ] ΟΥΣ no art

ˈart form ΟΥΣ

1. art form (conventionally established form):

2. art form (imaginative or creative activity):

art-house [ˈɑ:thaʊs, Am ˈɑ:rt] ΕΠΊΘ attr, inv

art-house cinema:

Programm-

art nou·veau [ˌɑ:nu:ˈvəʊ, Am ˌɑ:rnu:ˈvoʊ] ΟΥΣ

ˈcave art ΟΥΣ HIST

ˈclip-art ΟΥΣ COMPUT

ˈkid art ΟΥΣ no pl

ˈop art ΟΥΣ no pl

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文