Αγγλικά » Γερμανικά

II . natu·ral ˈhis·to·ry ΟΥΣ modifier

oral ˈhis·to·ry ΟΥΣ no pl

account history ΟΥΣ ACCOUNT

Ειδικό λεξιλόγιο

adjustment history ΟΥΣ TRANSPROC

Ειδικό λεξιλόγιο

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文