Γαλλικά » Γερμανικά

texte [tɛkst] ΟΥΣ m

1. texte (écrit):

Text m
type de texte LING

2. texte (rôle):

II . texte [tɛkst]

document-texte <documents-textes> [dokymɑ͂tɛkst] ΟΥΣ m INFORM

fichier-texte <fichiers-textes> [fiʃjetɛkst] ΟΥΣ m INFORM

hors-texte [ˊɔʀtɛkst] ΟΥΣ m inv TYP

hors-texte m

faux texte m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文