Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „have“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

II . have <has, had, had> [hæv, həv] ΡΉΜΑ trans

5. have (be obliged):

6. have (give birth to):

8. have (hold):

III . have [hæv, həv] ΟΥΣ fam

have away ΡΉΜΑ trans Brit sl

have PHRVB have off :

have off ΡΉΜΑ trans

1. have (have sex):

Brit Aus vulg sl to have it off [with sb]
dol se dati [s kom]

2. have (take off):

slačiti se [perf sleči se]
snemati [perf sneti]

3. have (detach):

have on ΡΉΜΑ trans

2. have (carry):

3. have (know about):

4. have Brit fam (trick):

5. have (plan):

have over ΡΉΜΑ trans to have sb over

have up ΡΉΜΑ trans

1. have Brit LAW fam (indict):

2. have (hang):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文