Αγγλικά » Σλοβενικά

of [ɒv, əv] ΠΡΌΘ

2. of after n (expressing relationship):

of
od +gen

5. of after vb, n (consisting of):

of
iz +gen

7. of after adj (done by):

of
od +gen

10. of (expressing cause):

11. of (expressing origin):

13. of after n (expressing condition):

15. of after n (with respect to scale):

of
od +gen

16. of (expressing age):

of

17. of after n (denoting example of category):

18. of after n (typical of):

19. of after n (expressing characteristic):

21. of after n (in time Ιδιώματα):

ˈout of ΠΡΌΘ

1. out of after vb (towards outside):

iz +gen

5. out of (spoken by):

iz +gen

6. out of (made from):

iz +gen

7. out of (motivated by):

zaradi +gen

8. out of after n (ratio of):

od +gen

11. out of (sheltered from):

un·dreamed of ΕΠΊΘ pred, un·dreamed-of [ʌnˈdri:mdˌɒv] ΕΠΊΘ, un·dreamt of ΕΠΊΘ attr

un·ˈheard-of ΕΠΊΘ

1. unheard-of (unknown):

2. unheard-of (unthinkable):

un·thought of [ʌnˈθɔ:tɒv] ΕΠΊΘ pred, un·thought-of ΕΠΊΘ attr

bi·car·bo·nate [ˌbaɪˈkɑ:bənət] ΟΥΣ, bi·car·bo·nate of ˈso·da ΟΥΣ

bird of ˈpara·dise <birds of paradise> ΟΥΣ

1. bird of paradise ZOOL:

2. bird of paradise BOT:

Church of ˈEng·land ΟΥΣ Brit

coat of ˈarms ΟΥΣ

code of ˈcon·duct ΟΥΣ

code of ˈprac·tice ΟΥΣ

C of E [ˈsi:əvi:] ΟΥΣ

C of E συντομογραφία: Church of England:

Βλέπε και: Church of England

Church of ˈEng·land ΟΥΣ Brit

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文