Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „up“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

I . up [ʌp] ΕΠΊΡ

4. up (northwards):

up

8. up (higher in price or number):

up

9. up (to point of):

10. up (in opposition to):

II . up [ʌp] ΠΡΌΘ

2. up (along):

3. up (against flow):

4. up (at top of):

III . up [ʌp] ΕΠΊΘ

1. up attr (moving upward):

up

2. up pred (leading):

up

3. up pred (more intense):

4. up pred (functioning properly):

up

5. up pred (finished):

up
up

6. up pred fam (happening):

7. up pred (informed):

8. up pred (scheduled):

10. up pred (interested in):

IV . up [ʌp] ΟΥΣ fam

V . up <-pp-> [ʌp] ΡΉΜΑ intr fam to up and do sth

VI . up <-pp-> [ʌp] ΡΉΜΑ trans

2. up glass:

up

ˈballs-up ΟΥΣ Brit fam!

I . ˈblow-up ΟΥΣ

1. blow-up PHOT:

2. blow-up fam (quarrel):

prepir m

II . ˈblow-up ΕΠΊΘ

botch-up [ˈbɒtʃʌp] ΟΥΣ

ˈbuild-up ΟΥΣ

2. build-up (hype):

3. build-up (preparations):

built-up [ˈbɪltʌp] ΕΠΊΘ

1. built-up area:

2. built-up shoes:

bust-up [ˈbʌstʌp] ΟΥΣ Brit Aus fam

ˈcall-up ΟΥΣ MILIT

ˈclean-up ΟΥΣ

ˈclose-up ΟΥΣ

cock-up [ˈkɒkʌp] ΟΥΣ sl

ˈcov·er-up ΟΥΣ

ˈcrack-up ΟΥΣ fam

dried up ΕΠΊΘ pred, dried-up ΕΠΊΘ attr

ˈdust-up ΟΥΣ fam

1. dust-up (fight):

pretep m

2. dust-up (dispute):

prepir m

ˈflare-up ΟΥΣ

1. flare-up MILIT:

napad m tudi fig

2. flare-up MED:

I . ˈfol·low-up ΟΥΣ

II . ˈfol·low-up ΕΠΊΘ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文