Σλοβενικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „si“ στο λεξικό Σλοβενικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Σλοβενικά)

si ΑΝΤΩΝ

1. si povratni (jaz):

si

2. si (ti):

si

4. si (1. os. dv., mn.):

si

5. si (2. os. dv., mn. ):

si

6. si (3. os. dv., mn.):

si

dŕzn|iti si <-em; drznil> ΡΉΜΑ pf αυτο

izmísli|ti si <-m; izmislil> ΡΉΜΑ pf trans

izmisliti si pf od izmišljevati si:

Βλέπε και: izmišljeváti si

izmišlj|eváti si <izmišljújem; izmišljevàl> ΡΉΜΑ impf αυτο

izmíšlja|ti si <-m si; izmišljal> ΡΉΜΑ impf αυτο

izmišlj|eváti si <izmišljújem; izmišljevàl> ΡΉΜΑ impf αυτο

ogléda|ti si <-m; ogledal> ΡΉΜΑ pf trans

ogledati si pf od ogledovati si:

Βλέπε και: ogledováti si

omísli|ti si <-m; omislil> ΡΉΜΑ pf αυτο

opomô|či si <opomórem; opomógel> ΡΉΜΑ pf αυτο

priborí|ti si <-m; priboril> ΡΉΜΑ pf αυτο

prilastí|ti si <-m; prilastil> ΡΉΜΑ pf αυτο

prilastiti si pf od prilaščati si:

Βλέπε και: priláščati si

prilášča|ti si <-m; prilaščal> ΡΉΜΑ impf αυτο

1. prilaščati si (stvar, denar, ozemlje):

2. prilaščati si (pravico):

prilášča|ti si <-m; prilaščal> ΡΉΜΑ impf αυτο

1. prilaščati si (stvar, denar, ozemlje):

2. prilaščati si (pravico):

prisvája|ti si <-m; prisvajal> ΡΉΜΑ impf αυτο

prisvojí|ti si <-m; prisvojil> ΡΉΜΑ pf trans

prisvojiti si pf od prisvajati si:

Βλέπε και: prisvájati si

prisvája|ti si <-m; prisvajal> ΡΉΜΑ impf αυτο

ubô|sti si <-dem; ubodel> ΡΉΜΑ pf αυτο sl (dobiti)

umísli|ti si <-m; umislil> ΡΉΜΑ pf trans

umisliti si pf od umišljati si:

Βλέπε και: umíšljati si

umíšlja|ti si <-m; umišljal> ΡΉΜΑ impf αυτο

umíšlja|ti si <-m; umišljal> ΡΉΜΑ impf αυτο

zamíšlja|ti si <-m; zamišljal> ΡΉΜΑ impf αυτο (predstavljati si)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文