Αγγλικά » Σλοβενικά

town [taʊn] ΟΥΣ

1. town (small city):

mesto n
kraj m

2. town no art (residential or working location, downtown):

[the] town
center m

ˈCape Town ΟΥΣ

coun·ty ˈtown ΟΥΣ Brit

ˈghost town ΟΥΣ

ˈmar·ket town ΟΥΣ Brit

ˈsat·el·lite town ΟΥΣ

ˈshan·ty town ΟΥΣ

town ˈcen·tre ΟΥΣ the town centre

town ˈclerk ΟΥΣ

town ˈcoun·cil ΟΥΣ

town ˈcoun·cil·lor ΟΥΣ

town ˈhall ΟΥΣ

ˈtown house ΟΥΣ

1. town house (residence):

hiša f v mestu

2. town house esp Am (row house):

town ˈplan·ning ΟΥΣ no pl

twin ˈtown ΟΥΣ Brit

uni·ˈver·sity town ΟΥΣ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文