Αγγλικά » Σλοβενικά

into [ˈɪntə, -tu] ΠΡΌΘ

1. into (movement to inside):

v +ak

4. into fam (interested in):

8. into fam (yell at):

9. into (begin):

10. into FASHION (wear):

11. into (make smaller):

go into [sth] λεξ σύναψ
go into [sth] λεξ σύναψ
go into [sth] λεξ σύναψ
go into [sth] λεξ σύναψ
go into [sth] λεξ σύναψ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文