Αγγλικά » Σλοβενικά

II . milk [mɪlk] ΡΉΜΑ trans

1. milk (get milk):

molsti [perf pomolsti]

coco·nut ˈmilk ΟΥΣ

ˈmilk bar ΟΥΣ

1. milk bar (snack bar):

2. milk bar Aus (shop):

milk ˈchoco·late ΟΥΣ no pl

ˈmilk tooth ΟΥΣ

skimmed milk [ˌskɪmdˈ-] ΟΥΣ, skim ˈmilk ΟΥΣ no pl

full-cream ˈmilk ΟΥΣ no pl

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文