Γερμανικά » Ελληνικά

Tafel <-, -n> [ˈtaːfəl] SUBST f

1. Tafel (Schultafel):

2. Tafel (Platte, Schokolade):

täfeln [ˈtɛːfəln] VERB trans

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文