Γερμανικά » Ελληνικά

Kotze <-> [ˈkɔtsə] SUBST f

Kotze sg vulg:

ξερατά nt pl

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文