Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "What about you ?".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Αγγλικά » Γερμανικά what 2014-08-15 12:15:24 UTC Δημοσιεύτηκε PONS.eu Redaktion Englisch Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Γερμανικά What about you ? 2014-08-14 15:55:29 UTC Δημοσιεύτηκε Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Γερμανικά What about you ? 2014-08-14 15:55:16 UTC Δημοσιεύτηκε Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-13
Identified ad region: DEFAULT