Απορίες για την Ρωσική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
10.03.2010 10:43:40

Kasusbestimmung

 
από X-files
Ich belege gerase einen Russischkurs.
Helft mir bitte Bei der aufgabe zur Kasusbestimmung mit oder ohne Präpositionen.Nach dem bestimmen muss man ein Paar Regeln ableiten.
Die Sätze sind vorgegeben:

Я иду в баню.
Ты испугался кота.
Мы идём на вокзал.
Вы заразились гриппом от соседей.
Он отправился в больницу.
 
16.03.2010 15:28:56

Re: Kasusbestimmung

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
иду в баню
идём на вокзал
отправился в больницу

sind alles intransitive Verbe und brauchen deshalb eine Präposition für die ichtungsangabe

испугался кота (родительный падеж)
заразились гриппом (творительный падеж)

sind intransitive Verbe, brauchen keine Präposition, den Kasus muss man merken
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文