Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
07.05.2013 20:00:05

Inhalt Mathekurs Übersetzung ins Englische

 
από kiwi_2010
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 07.05.2013 19:56:01
Hi,
Ich brauche eine Übersetzung des Inhaltes meines Mathematik Moduls, wäre super wenn mir jemand helfen bzw. Fehler korrigieren könnte!
Vielen Dank schon mal! :)

Inhalt

Grundlegende Begriffe über Mengen, Menge der reellen Zahlen, Anordnung der Zahlen, Ungleichung, Betrag, Teilmengen und Intervalle, Gleichungen, Lineare Gleichungen, Quadratische Gleichungen, Gleichungen vom Grad > 2, Wurzelgleichungen, Betragsgleichungen, Ungleichungen, Lineare Gleichungssysteme, Der Gaußsche Algorithmus, Fakultät und der binomische Lehrsatz, Der Binominalkoeffizient, Das Pascalsche Dreieck, Partialbruchzerlegung, Echt und unecht gebrochenrationale Funktionen, Einsetzmethode und Koeffizientenvergleich, Vektoralgebra, Grundbegriffe, Vektorrechnung in der Ebene, Vektorrechnung im 3-dimensionalen Raum, Determinanten, Rechenregeln für Determinanten, Entwicklung von Determinanten höherer Ordnung, Regel von Sarrus für 3-reihige Determinanten, Laplace'scher Entwicklungssatz, Rechenregeln für n-reihige Determinanten, Regeln zur praktischen Berechnung einer n-reihigen Determinante, Lineare Algebra – Reelle Matrizen, Transponierte einer Matrix, Spezielle quadratische Matrizen, Gleichheit von Matrizen, Rechenoperationen für Matrizen, Anwendungsbeispiel: ABCD-Matrizen in der Optik, Reguläre Matrix, inverse Matrix, orthogonale Matrix, Spezielle Matrizen zur Drehung von Koordinatensystemen, Lösung von (m×n)-Gleichungssystemen, Rang einer Matrix, Eigenwerte und Eigenvektoren quadratischer Matrizen, Funktionen und Kurven, Allgemeine Funktionseigenschaften, Grenzwert und Stetigkeit von Funktionen, Ganzrationale Funktionen (Polynomfunktionen), Gebrochenrationale Funktionen, Geradengleichung, Parabelgleichung, Scheitelpunktform, Potenz- und Wurzelfunktionen, Trigonometrische Funktionen, Exponentialfunktionen, Logarithmusfunktionen, Exponential- und Logarithmusgleichungen, Hyperbelfunktionen, Differentialrechnung, Differenzierbarkeit einer Funktion, Ableitungsregeln, Anwendungen der Differentialgleichung.


Übersetzung bis jetzt (habe teilweise deutsche Begriffe da keine Übersetzung gefunden):

basic concepts and notation of set theory, set of real numbers, order/arrangement of real numbers, inequalities, absolute values, subsets and intervals, equations, linear equations, quadratic equations, equations with degree >2, equations with roots, equations with absolute values, equations with absolute values, systems of linear equations, Gaussian elimination/algorithm, factorials and binomial theorem, binominal coefficient, Pascal's triangle, partial fraction, real and unreal(?) rational functions, Einsetzmethode and equating coefficients, vector-algebra, basic concepts, vector calculus (2D, 3D/eucliadian space), determinants, calculation rules for determinants, development of determinants of higher order, rule of Sarrus(for 3x3 matrices), Laplace's formula, calculation rules for n x n matrices, linear algebra-real matrices, Transformation matrix, special quadratic matrices, equality of matrices, calculation methods for matrices, application example: ABCD-matrices in optics, regular matrices, inverse matrices, orthogonal marices,
Spezielle Matrizen zur Drehung von Koordinatensystemen, Lösung von (m×n)-Gleichungssystemen, Rang einer Matrix, Eigenwerte und Eigenvektoren quadratischer Matrizen, functions and curves, Allgemeine Funktionseigenschaften, Grenzwert und Stetigkeit von Funktionen, Ganzrationale Funktionen (Polynomfunktionen), Gebrochenrationale Funktionen, Geradengleichung, Parabelgleichung, Scheitelpunktform,
Potenz- und Wurzelfunktionen, Trigonometrische Funktionen, Exponentialfunktionen, Logarithmusfunktionen, Exponential- und Logarithmusgleichungen, Hyperbelfunktionen, Differentialrechnung, Differenzierbarkeit einer Funktion, Ableitungsregeln, Anwendungen der Differentialgleichung.
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文