Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
17.08.2013 17:49:49

Hi Referenzschreiben deutsch--> englisch

 
από Moosi
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 17.08.2013 17:46:10
Hallo, für einen Auslandsaufenthalt darf ich zwei Referenzschreiben auf Englisch übersetzen.
Da meine Englischkenntnisse 1a sind ;), würde ich mich über eine Hilfe seeeehr freuen.
Danke im voraus!!! :)

a1) deutsch:

Referenz

Herr xy, geboren am ***** in München (Bayern),
war vom ***** bis zum ***** im "im Theater" als
Produktions-/Regieassistent des Kurzfilm "fg" bei mir unterstützend tätig.

Seine Hauptaufgaben waren u.a.:
- Mitarbeit bei der Überarbeitung des Drehbuches
- Mitplanung der Dekoration und der Requisiten am Drehort
- Unterstützung bei der Licht- und Tontechnik
- Mitauswahl der Darsteller/innen durch Castingveranstaltungen
- Organisation des Cateringservice

Seine Kreativität ermöglichte es xy viele gute Ideen zu Gusten der Dramaturgie des Filmes
sehr gut einzubringen. Sein Vorgehen zeichnete sich durch Organisationstalent und Strukturiertheit aus.
In seinem Engagement ist er zuverlässig, ordentlich und fleißig.

Er überzeugte mich als Mensch von seiner Sorgfalt in de nAufgaben der Projektassistenz.
Gegenüber den Crew-Mitgliedern vierhielt sich xy stets freundlich und loyal.
Ich wünsche ihm für seine beruflich und persönlich Zukunft alls Gute.

Name des Erstellers.


a2) Englisch:


To whom it may concern

Mr. xy born on the ***** of august in Munich(Bavarian), was an temporary worker

as a production and director assistant at our production “fg” by

“im Theaterl “ from ***** till *****.

His tasks were:
- - Reworking of the script
- - Planning of the decoration and props on the location
- - Assistance by the light- and audio engineering
- - Choosing actors by castings
- - Organizing the catering service

His creativity enable/allows xy many good ideas in favour of the drama of the movie.
His approach was characterized by organizational skills and structure.
In his involvement he was dependable, tidily and diligent.
As human he convinced me of his accuracy in his tasks as project assistant.
With respect to his workmates Johannes already was friendly and faithful.
I wish xy best wishes for his personal future and career.

Sincerely,

Name des Erstellers


b1) deutsch:
Herr xy, geboren *** in München, ist ab *** beu uns als Aushilfe in der Verwaltung tätig.

Seine Hauptaufgaben sind:
- Erstellung von Excel-Dateien nach Vorgabe
- Erstellung von Poperpointpräsentationen
- PFlege des Datenbestandes am Server
- Istallatoin von Software-Programmen
- Archivierung der Unterlagen

Xy erledigt die ihm übertragenen Arbeiten immer zu unserer vollsten Zufriedenheit.
Das Erstellen von Excel- und Powerpointdateien sowie die Verwaltung des Datenbaestandes überzeugen uns von seiner Fähigkeit, seine Aufgaben immer fristgerecht, organisiert und strukuriert zu vollenden. Auch bei der Archivierung der Unterlagen können wir uns nur positiv über sein Engagement äußern. Seine Kenntnisse über die Installation vvon Software-Programmen ermöglichen uns, kleinerer Arbeitsprozesse effezienter und effektiver zu gestalten.

Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern ist jederzeit einwandfrei.


Name des Erstellers

b2) Englisch:


To whom it may concern
Xy born on *** in Munich, works as a temporary worker in our administration since ***.


His tasks are:
- - Creation of Excel-files by guideline
- - Creation of PowerPoint-presentations
- - Care of the database of our server
- - Installation of software
- - Archiving of documents

Yx deals with tasks to our utmost satisfaction. He convinces us of his skills to create Excel- and PowerPoint-presentations and the administration of the database as well as to complete his tasks always timely, organized and structured. He also archive documents with engagement whereat we speak on positive.

His knowledge of installation of software enabled us to organize small working process more efficient and more effective.
His behavior to his principal and employee is anytime impeccable.
Sincerely,
Name des Erstellers
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文