Σλοβενικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „snésti“ στο λεξικό Σλοβενικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Σλοβενικά)

sné|sti <-m; snedel> ΡΉΜΑ pf trans

1. snesti:

2. snesti ekspr:

3. snesti fig:

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文