Ιταλικά » Γερμανικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: raffermare , affermare , soffermare και rafferma

I . affermare [afferˈma:re] ΡΉΜΑ trans

1. affermare (dire di sì):

2. affermare (confermare):

3. affermare (attestare):

4. affermare (sostenere):

II . affermare [afferˈma:re] ΡΉΜΑ αυτο

affermare affermarsi:

raffermare [rafferˈma:re] ΡΉΜΑ trans

1. raffermare (riconfermare):

2. raffermare MILIT:

rafferma [rafˈferma] ΟΥΣ f

I . soffermare [sofferˈma:re] ΡΉΜΑ trans

II . soffermare [sofferˈma:re] ΡΉΜΑ αυτο soffermarsi

1. soffermare (sostare):

2. soffermare fig:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文