Ισπανικά » Γερμανικά

S. [san] ΟΥΣ m

S. συντομογραφία: San

S.
St.

S, s [ˈese] ΟΥΣ f

S, s
S, s nt
S, s de Soria

S. S. [eseˈese] ΟΥΣ f

S. S. συντομογραφία: Schutzstaffel

S. S.
SS f

S. L., SL [eseˈele] ΟΥΣ f

S. L. ECON, DER συντομογραφία: Sociedad Limitada

S. L.
GmbH f

P. S. [pos esˈkriptun]

P. S. συντομογραφία: post scriptum

P. S.
PS

Βλέπε και: post scriptum

post scriptum [posˈkriptun] ΟΥΣ m

S. A., SA [eseˈa] ΟΥΣ f

1. S. A. → Sociedad Anónima

S. A.
AG f

2. S. A. → Su Alteza

S. A.
I. H.
S. A.
S. H.

S. M. [eseˈeme]

S. M. συντομογραφία: Su Majestad

S. M.

s/ref [su rrefeˈreṇθja]

s/ref συντομογραφία: su referencia

s/ref

s. e. u. o. [ˈsalβo eˈrror womiˈsjon]

s. e. u. o. συντομογραφία: salvo error u omisión

s. e. u. o.

c. f. s. [θe(e)feˈese]

c. f. s. COM συντομογραφία: coste, flete y seguro

c. f. s.
cif

Βλέπε και: coste

coste [ˈkoste] ΟΥΣ m

Preis m
Betrag m
Transaktions- und Kurssicherungskosten pl

S. en C. [soθjeˈðað eŋ koman̩ˈdita]

S. en C. συντομογραφία: sociedad en comandita

S. en C.
KG f

S. R. L., SRL [ese(e)rreˈele] ΟΥΣ f

S. R. L. ECON, DER συντομογραφία: Sociedad de Responsabilidad Limitada

S. R. L.
GmbH f

s. r. c. [se rrweɣa kon̩testaˈθjon]

s. r. c. συντομογραφία: se ruega contestación

s. r. c.
u. A. w. g.
V. O. S. (versión original subtitulada) CINE, TEAT συντομ
O. m. U.

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文