Ισπανικά » Γερμανικά

pico [ˈpiko] ΟΥΣ m

1. pico (del pájaro):

3. pico (montaña):

Spitze f

4. pico (parte puntiaguda):

Spitze f
Ecke f

5. pico (herramienta):

6. pico BOT:

7. pico ZOOL (pájaro):

Specht m

8. pico (jarra):

Tülle f

9. pico argot (heroína):

Schuss m

10. pico Fili:

11. pico Col, Guat, Méx fam (beso):

Kuss m

12. pico PRico fam:

13. pico fam Méx (mentiroso):

I . picar <c → qu> [piˈkar] ΡΉΜΑ intr

2. picar (chile, pimienta):

4. picar (de la comida):

5. picar (tener picazón):

6. picar (avión):

II . picar <c → qu> [piˈkar] ΡΉΜΑ trans

1. picar (con punzón):

3. picar (ave, con pico):

5. picar (billar):

Effet geben +dat

6. picar (caballo):

7. picar (puerta):

picar a
klopfen an +akk

9. picar (papel, tela):

10. picar (billete):

11. picar MILIT:

13. picar (incitar):

14. picar MÚS:

15. picar (pintura):

16. picar TIPO:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文