Ισπανικά » Γερμανικά

2. ser (en frases pasivas):

1. ser (absoluto, copulativo):

11. ser (con ‘de’: posesión):

12. ser (con ‘para’: ser capaz):

13. ser (con ‘que’: causa):

14. ser (en oraciones enfáticas, interrogativas):

18. ser (loc: en infinitivo):

19. ser (loc: en indicativo, condicional):

20. ser (loc: en subjuntivo):

1. ser (criatura):

2. ser (en frases pasivas):

1. ser (absoluto, copulativo):

11. ser (con ‘de’: posesión):

12. ser (con ‘para’: ser capaz):

13. ser (con ‘que’: causa):

14. ser (en oraciones enfáticas, interrogativas):

18. ser (loc: en infinitivo):

19. ser (loc: en indicativo, condicional):

20. ser (loc: en subjuntivo):

1. ser (criatura):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文