Ισπανικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „embermejar“ στο λεξικό Ισπανικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ισπανικά)

embermejar [embermeˈxar] ΡΉΜΑ trans, intr

embermejar → embermejecer

Βλέπε και: embermejecer

I . embermejecer <c → z> [embermexeˈθer] ΡΉΜΑ trans

1. embermejecer (a algo):

2. embermejecer (a alguien):

II . embermejecer <c → z> [embermexeˈθer] ΡΉΜΑ intr

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文