Ισπανικά » Γερμανικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: ton , tos , top , tol , tope , toma , tour , tory , toña , tito , tato , tozo , tonó , tobo , tomo , todo , tojo , toro , topo και tono

tol [tol] ΟΥΣ m AmC

1. tol (calabaza):

tol

2. tol (jícara):

tol

top <tops> [top ] ΟΥΣ m

ton [ton] fam

topo [ˈtopo] ΟΥΣ m

1. topo (roedor, espía):

2. topo fam (que ve poco):

3. topo fam (persona torpe):

4. topo POL (persona que vive oculta):

5. topo (infiltrado):

Spion m

6. topo (reo que construye túneles):

7. topo (lunar):

Tupfen m

8. topo Col (pendiente):

toro [ˈtoro] ΟΥΣ m

1. toro (animal):

Stier m
Bulle m

2. toro pl (toreo):

3. toro fam (hombre fuerte):

4. toro ASTR:

Stier m

5. toro ARQUIT, MAT:

Torus m

tojo [ˈtoxo] ΟΥΣ m BOT

II . todo1 [ˈtoðo] ΕΠΊΡ fam

III . todo1 [ˈtoðo] ΟΥΣ m sin pl

2. todo (de una charada):

tomo [tomo] ΟΥΣ m

2. tomo fam (ιδιώματα):

de tomo y lomo fam

tobo [ˈtoβo] ΟΥΣ m Ven (cubo)

tonó [toˈno] ΟΥΣ m CRi

tozo (-a) [ˈtoθo, -a] ΕΠΊΘ

tato (-a) [ˈtato, -a] ΕΠΊΘ

tato (-a)

toña [ˈtoɲa] ΟΥΣ f

1. toña (juego):

2. toña fam (golpe):

Schlag m

3. toña fam (paliza):

4. toña fam (borrachera):

Suff m

5. toña reg (pan):

tory <tories> [ˈtori] ΟΥΣ m POL

tour [tur] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文