Ισπανικά » Γαλλικά

I . bien [ˈbjen] ΕΠΊΡ

2. bien (agradablemente):

II . bien [ˈbjen] ΕΠΊΘ

1. bien (referido a un estado):

-¿Cómo estás? -Bien, gracias.
-Comment vas-tu? -Bien, merci.

4. bien (referido a la calidad, al aspecto):

III . bien [ˈbjen] ΕΠΙΦΏΝ (expresando aprobación)

1. bien:

-Saldremos a las ocho. -Bien.
-Nous partirons à huit heures. -Bien. [o D'accord.]

IV . bien [ˈbjen] ΟΥΣ m

2. bien (beneficio, ventaja):

bien m

3. bien (como calificación):

V . bien [ˈbjen] ΣΎΝΔΕΣ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文