Μεταφράσεις για „λαμβάνω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

Βλέπε και: λαβαίνω

λα|βαίνω [laˈvɛnɔ], λα|μβάνω [laɱˈvanɔ] <-βα> VERB trans

3. λαβαίνω (παίρνω):

λα|βαίνω [laˈvɛnɔ], λα|μβάνω [laɱˈvanɔ] <-βα> VERB trans

3. λαβαίνω (παίρνω):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文