Μεταφράσεις για „εκφράζω“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

II . εκφράζω <εξέφρασα, εκφράστηκα, εκφρασμένος> [ɛkˈfrazɔ] VERB αυτο εκφράζομαι

1. εκφράζω (φανερώνω με ορισμένο τρόπο):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文