Μεταφράσεις για „εγκατάστησ-“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

εγκατάστησ- s. εγκαθιστώ

Βλέπε και: εγκαθιστώ

II . εγκα|θιστώ <-θιστάς, -τάστησα, -ταστάθηκα, -ταστημένος> [ɛŋgaθisˈtɔ] VERB αυτο εγκαθίσταμαι [ή εγκαθιστώμαι]

εγκαταστήσ- s. εγκαθιστώ

Βλέπε και: εγκαθιστώ

II . εγκα|θιστώ <-θιστάς, -τάστησα, -ταστάθηκα, -ταστημένος> [ɛŋgaθisˈtɔ] VERB αυτο εγκαθίσταμαι [ή εγκαθιστώμαι]

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文