Μεταφράσεις για „γιατρός“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

γιατρός [jaˈtrɔs] SUBST mf, γιατρίνα [jaˈtrina], γιάτρισσα [ˈjatrisa] SUBST f

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文