Μεταφράσεις για „έβγαλ-“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

I . βγά|ζω <-λα, -λθηκα, -λμένος> [ˈvɣazɔ] VERB trans

1. βγάζω (μέσα από κάτι):

Ιδιώματα:

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文