Γερμανική ορθογραφία

Getrenntschreibung → R 4.5

Großschreibung → R 3.4

Zusammenschreibung → R 4.5

Bindestrichschreibung → R 4.22

a̱u̱ ΕΠΙΦΏΝ

die A̱u̱ <-, -en> süddt A

→ Aue

Βλέπε και: Aue

die A̱u̱e <-, -n>

das Au-pair-Mäd·chen [oˈpɛːr-]

(franz)

Zusammenschreibung oder Schreibung mit Bindestrich → R 4.23, 1.15

die Au-pair-Stel·le

der Ca·fé au Lait <- - -, -s - -> [kafeo'lɛ]

(franz) (Milchkaffee)

das/der Coq au Vin <-> [kɔkoˈvɛ̃ː]

(franz) GASTR

Δε βρίσκετε κάποια λέξη στο γερμανικό ορθογραφικό λεξικό;

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文