Γερμανικά » Τουρκικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: tun , nun , dank , dunkel , dran , drin , Zaun , denn , dann , neun , dumm και dünn

neun NUM

dann ΕΠΊΡ

1. dann (darauf):

2. dann (nachher):

3. dann (in diesem Fall):

4. dann (außerdem):

I . denn ΣΎΝΔΕΣ

Zaun ΟΥΣ m

drin ΕΠΊΡ fam

drin → darin:

Βλέπε και: darin

darin ΕΠΊΡ

dran ΕΠΊΡ fam

1. dran → daran:

Ιδιώματα:

Βλέπε και: daran

daran ΕΠΊΡ

dank ΠΡΌΘ +gen, dat

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Στείλτε τη μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας!

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文