Γερμανικά » Πορτογαλικά

Computer <-s, -> [kɔmˈpju:tɐ] ΟΥΣ m

Personal Computer <-s, -> ΟΥΣ m

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文