Γερμανικά » Πολωνικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: zwote , Vota και Jota

Jo̱ta <‑[s], ‑s> [ˈjoːta] ΟΥΣ nt

Jota (griechischer Buchstabe):

jota f

Ιδιώματα:

Vo̱ta [ˈvoːta] ΟΥΣ, Vo̱ten [ˈvoːtən] ΟΥΣ

Vota pl von → Votum

Βλέπε και: Votum

Vo̱tum <‑s, Voten [o. Vota]> [ˈvoːtʊm] ΟΥΣ nt geh

1. Votum PARL (Stimme):

głos m

zwo̱te(r, s) [ˈtsvoːtə -tɐ, -təs] ΕΠΊΘ fam

zwote → zweite(r, s)

Βλέπε και: S

S ΟΥΣ nt, s [ɛs] ΟΥΣ nt <‑ [o. fam: ‑s], ‑ [o. fam: ‑s]>

S
S nt
S
s nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文