Γερμανικά » Πολωνικά

fạllen <fällt, fiel, gefallen> [ˈfalən] ΡΉΜΑ intr +sein

2. fallen (stolpern):

3. fallen fam (nicht bestehen):

6. fallen MILIT:

ginąć [perf z‑]
padać [perf paść]

8. fallen (sich plötzlich bewegen):

I . gefạllen1 [gə​ˈfalən] ΡΉΜΑ intr

gefallen pp von fallen, gefallen

II . gefạllen1 [gə​ˈfalən] ΕΠΊΘ (gestorben)

Βλέπε και: gefallen , fallen

fạllen <fällt, fiel, gefallen> [ˈfalən] ΡΉΜΑ intr +sein

2. fallen (stolpern):

3. fallen fam (nicht bestehen):

6. fallen MILIT:

ginąć [perf z‑]
padać [perf paść]

8. fallen (sich plötzlich bewegen):

Gefạllen1 <‑s, kein Pl. > [gə​ˈfalən] ΟΥΣ nt geh

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文