Γερμανικά » Ιταλικά

Wolle <-, -n> [ˈvɔlə] ΟΥΣ f

wollen3 ΕΠΊΘ

Wollen <-s> ΟΥΣ nt kein Pl

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文