Γερμανικά » Ιταλικά

I . das [das] ART_DEF nom u acc n

das → der, → die, → das

II . das [das] ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ

das → welche(r, s)

Βλέπε και: welche(r, s) , s , S , die , der , der

I . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ΕΡΩΤΗΜ ΑΝΤΩΝ

II . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ rar

welche(r, s)

III . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ΑΌΡΙΣΤΗ ΑΝΤΩΝ

s

s συντομογραφία: Sekunde ASTR

s
s

S , s [ɛs] <-, -> ΟΥΣ nt

S
S, s f

I . die [di:] ART_DEF

1. die sing, nom u acc f → der, → die, → das

2. die pl, nom u acc von der, die, das

II . die [di:] ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ

1. die sing, nom u acc f → der, → die, → das

2. die pl, nom u acc von der, die, das

III . die [di:] ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

1. die sing, nom u acc f → der, → die, → das

2. die pl, nom u acc von der, die, das

I . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ART_DEF

der
il m
der
lo m
der
la f
der
l' mf
der (pl)
i m pl
der (pl)
gli m pl
der (pl)
le f pl

II . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

der → diese(r, s), → jene(r, s), → derjenige

III . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ

der → welche(r, s)

der [de:ɐ̯] ART_DEF

1. der sing, gen u dat von die

2. der pl, gen von die

I . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ART_DEF

der
il m
der
lo m
der
la f
der
l' mf
der (pl)
i m pl
der (pl)
gli m pl
der (pl)
le f pl

II . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

der → diese(r, s), → jene(r, s), → derjenige

III . der [de:ɐ̯] , die [di:] , das [das] <pl: die> ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ

der → welche(r, s)

Βλέπε και: welche(r, s) , s , S , jene(r, s) , diese(r, s) , derjenige

I . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ΕΡΩΤΗΜ ΑΝΤΩΝ

II . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ΑΝΑΦ ΑΝΤΩΝ rar

welche(r, s)

III . welche(r, s) [ˈvɛlçə, -çɐ, -çəs] ΑΌΡΙΣΤΗ ΑΝΤΩΝ

s

s συντομογραφία: Sekunde ASTR

s
s

S , s [ɛs] <-, -> ΟΥΣ nt

S
S, s f

jene(r, s) [ˈje:nə, -nɐ, -nəs] ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ geh

1. jene(r, s) (adjektivisch):

jene(r, s)
quel(lo) m
jene(r, s)
quella f
jene(r, s)
quei m pl
jene(r, s)
jene(r, s)

2. jene(r, s) (substantivisch):

jene(r, s)
quello m
jene(r, s)
quella f
jene(r, s)
jene(r, s)

derjenige [ˈde:ɐ̯je:nɪgə] , diejenige [ˈdi:je:nɪgə] , dasjenige [ˈdasje:nɪgə] <pl: diejenigen> ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文