Γερμανικά » Ισπανικά
Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια: vertan , Verband , Versand και Veranda

vertan ΡΉΜΑ

vertan pp von vertun

Βλέπε και: vertun

II . vertun* irr ΡΉΜΑ αυτο

vertun sich vertun fam:

¡es así (y basta)!

Veranda <-, Veranden> [veˈranda] ΟΥΣ f

Versand <-(e)s, ohne pl > [fɛɐˈzant] ΟΥΣ m

Verband <-(e)s, -bände> ΟΥΣ m

1. Verband MED:

2. Verband (Vereinigung):

3. Verband MILIT:

unidad f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文