Γερμανικά » Ελληνικά

Pumpe <-, -n> [ˈpʊmpə] SUBST f

1. Pumpe (Wasserpumpe):

2. Pumpe (Luftpumpe):

Schleuder <-, -n> [ˈʃlɔɪdɐ] SUBST f

1. Schleuder (Katapult):

2. Schleuder (Zentrifuge):

II . schleudern [ˈʃlɔɪdɐn] VERB trans

2. schleudern (Wäsche):

pumpen VERB trans/intr

2. pumpen (Luft):

3. pumpen umg (entleihen):

4. pumpen umg (verleihen):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文