Γερμανικά » Ελληνικά

Leistung <-, -en> SUBST f

3. Leistung (Errungenschaft):

Zug-um-Zug-Leistung <-, -en> SUBST f JUR

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文