Γερμανικά » Ελληνικά

I . können <kann, konnte, gekonnt> [ˈkœnən] VERB modal

II . können <kann, konnte, gekonnt> [ˈkœnən] VERB trans

Können <-s> SUBST nt sg

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文