Γερμανικά » Ελληνικά

I . extra [ˈɛkstra] ΕΠΊΘ inv

2. extra (besonders):

3. extra (getrennt):

II . extra [ˈɛkstra] ΕΠΊΡ

3. extra (getrennt):

Extra <-s, -s> SUBST nt

Spule <-, -n> [ˈʃpuːlə] SUBST f

1. Spule (Garnspule):

2. Spule (Tonbandspule, Filmspule):

3. Spule ELEK:

Spüle <-, -n> [ˈʃpyːlə] SUBST f

spulen [ˈʃpuːlən] VERB trans

1. spulen (aufwickeln):

2. spulen (von Kassette):

I . spülen [ˈʃpyːlən] VERB trans

1. spülen (Geschirr):

2. spülen (ausspülen, abspülen):

3. spülen (an Land):

II . spülen [ˈʃpyːlən] VERB intr (Toilette)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文