Γερμανικά » Ελληνικά

I . der [deːɐ] ΆΡΘ

1. der nom sg:

der
ο

2. der gen sg/pl von die

Βλέπε και: die

I . die [di(ː)] ΆΡΘ

1. die nom sg:

die
η

2. die akk sg, nom/akk pl von die

3. die nom/akk pl von der, das

II . die [di(ː)] ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ

1. die nom sg:

die

2. die nom pl von die

3. die nom/akk pl von der, das

III . die [di(ː)] PRON_REL

1. die nom sg:

die

3. die akk pl von die

I . die [di(ː)] ΆΡΘ def

1. die (f, nom sg):

die
η

2. die (f, akk sg):

die (vor Vokal, π, μπ, τ, ντ, κ, γκ, ξ, ψ)

3. die (nom pl):

die (m, f, nom pl)
die (nt, nom pl)

4. die (akk pl):

die (m, akk pl)
die (f, akk pl)
die (nt, akk pl)

II . die [di(ː)] ΑΝΤΩΝ dem

1. die nom sg:

die

2. die akk pl:

die
die

III . die [di(ː)] ΑΝΤΩΝ rel

1. die nom sg:

die
die

I . das [das] ΆΡΘ nom/akk sg

II . das [das] ΔΕΙΚΤ ΑΝΤΩΝ nom/akk sg

III . das [das] PRON_REL nom/akk sg

Alexander der Große <-s des -n> SUBST m sg

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文