Γερμανικά » Ελληνικά

Bank-an-Bank-Kredit <-s, -e> SUBST m FIN

Kopf-an-Kopf-Rennen <-s, -> [--ˈ---] SUBST nt SPORT

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文