Γερμανικά » Ελληνικά

Zulauf <-(e)s> SUBST m sg

1. Zulauf (Zuspruch):

2. Zulauf (Zufluss):

3. Zulauf TECH:

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文