Γερμανικά » Ελληνικά

plus [plʊs] ΕΠΊΡ

1. plus MATH:

Plus <-, -> [plʊs] SUBST nt

2. Plus (Vorteil):

3. Plus MATH (Pluszeichen):

συν nt

wassern [ˈvasɐn] VERB intr +haben o sein AER

wässern [ˈvɛsɐn] VERB trans

1. wässern (gießen):

2. wässern (in Wasser legen):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文