Γερμανικά » Ελληνικά

Μεταφράσεις για „Kanten“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

Kanten <-s, -> [ˈkantən] SUBST m reg (Brotkanten)

Kante <-, -n> [ˈkantə] SUBST f

2. Kante (Stoffkante):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文