Γερμανικά » Ελληνικά

hausen [ˈhaʊzən] VERB intr umg

2. hausen (Feuer, Orkan):

3. hausen pej (wohnen):

Haus-zu-Haus-Verkauf <-(e)s, -käufe> SUBST m ÖKON

Haus-zu-Haus-Verkehr <-(e)s> SUBST m sg ÖKON

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文