Γερμανικά » Ελληνικά

Druck2 <-(e)s, -e> [drʊk, pl: ˈdrʊkə] SUBST m

2. Druck (Kunstdruck):

drucken [ˈdrʊkən] VERB trans

II . drücken [ˈdrʏkən] VERB intr

1. drücken (Kleidung):

2. drücken (an Tür):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文