Γερμανικά » Γαλλικά

stricken [ˈʃtrɪkən] ΡΉΜΑ tr, itr V

Stricken <-s; kein Pl. > ΟΥΣ nt

Strick <-[e]s, -e> [ʃtrɪk] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文